Skip to content

Misja i wartości

Misja

Ułatwiamy życie jak największej liczbie ludzi poprzez dostarczanie wysokiej jakości, funkcjonalnych zamknięć do opakowań, produkowanych w sposób przyjazny dla środowiska.

Wartości

W naszej pracy kierujemy się niezmiennymi zasadami, a są nimi:

PROFESJONALIZM

W pełni wykorzystujemy i nieustannie pogłębiany naszą wiedzę i umiejętności tworząc produkty i organizując każdy aspekt naszej działalności.

Jesteśmy zawodowcami.

INNOWACYJNOŚĆ

Jesteśmy otwarci na zmiany. Wciąż wymyślamy lepsze i wydajniejsze sposoby  radzenia sobie z wyzwaniami.

Nieustannie coś ulepszamy.

RZETELNOŚĆ

Cechuje nas wielkopolska rzetelność. Klienci i współpracownicy wiedzą, że można na nas zawsze polegać.

Jesteśmy odpowiedzialni.

ZAANGAŻOWANIE

Tworzymy zgrany zespół. Angażujemy się w swoje zadania, uruchamiając cały swój intelekt i pozytywne emocje.

Angażujemy się, bo tylko tak warto pracować.

Polityka praw człowieka

Budowanie gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości Dantom sp. z o.o. dąży do uczciwości i rzetelności w działalności gospodarczej.

Organizacja nie wykorzystuje pracy dzieci.

Organizacja nie zatrudnia pracowników poniżej wieku 16 lat.

Żadna osoba poniżej 18 lat nie jest zatrudniona do niebezpiecznej lub ciężkiej pracy, za wyjątkiem przypadków zgodnych z obowiązującym ustawodawstwem krajowym i przepisami.

Organizacja nie stosuje form pracy przymusowej i obowiązkowej. Stosunek zatrudnienia jest dobrowolny i oparty na obustronnej zgodzie, bez zagrożenia karą.

Organizacja nie zgadza się na jakiekolwiek praktyki wskazujące na pracę przymusową lub obowiązkową, włącznie z, lecz nie ograniczając się do, następujących praktyk:

• przemoc fizyczna i seksualna

• praca niewolnicza

• wstrzymanie wypłat / włączając w to wypłatę wynagrodzeń za pracę lub płatność depozytu |w celu rozpoczęcia zatrudnienia • ograniczenie mobilności/poruszania się

• zatrzymanie paszportu i dokumentów tożsamości

• groźba donosu/wydania władzom

Organizacja zapewnia, że nie ma miejsca dyskryminacja w zakresie zatrudniania i wykonywania zawodu.

Praktyki dotyczące zatrudniania i wykonywania zawodu są niedyskryminacyjne.

Organizacja respektuje wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych. Pracownicy mają możliwość założenia lub przyłączenia się do organizacji pracowników według własnego wyboru. Organizacja szanuje pełną swobodę organizacji pracowników w tworzeniu własnego statutu i zasad.

Organizacja respektuje prawa pracowników do angażowania się w zgodne z prawem działania związane z tworzeniem, przyłączaniem się do, lub wspieraniem organizacji pracowników lub do powstrzymywania się od tego; i nie będzie dyskryminować ani karać pracowników za korzystanie z tych praw.

Organizacja prowadzi negocjacje z ustanowionymi zgodnie z prawem organizacjami pracowników oraz/lub należycie wybranymi przedstawicielami, w dobrej wierze oraz przy najlepszych staraniach w celu osiągnięcia układu zbiorowego.

Organizacja szanuje prawo pracowników do zrzeszania się.