Skip to content

Polityka jakości

Firma DANTOM Sp. z o.o. jest czołowym europejskim producentem wysokiej jakości zamknięć do opakowań. Misją firmy jest utrzymanie najwyższej jakości produkowanych wyrobów oraz zachowanie pozycji lidera na rynku przy zminimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko.

Polityka realizowana jest przez następujące cele strategiczne:

  1. Utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego zgodnego z normami DANTOM Quality System;
  2. Ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko;
  3. Prowadzenie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych z wykorzystaniem technik BAT;
  4. Ciągłe podnoszenie kompetencji, świadomości pracowników i angażowanie ich do promowania oraz stosowania zasad dobrej jakości i ochrony środowiska;
  5. Pozyskiwanie nowych rynków zbytu: zagranica, kraj.

Deklarujemy:

  • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie jakości i ochrony środowiska;
  • Zapewnienie zasobów i środków finansowych niezbędnych do realizacji założonych celów;
  • Zakomunikowanie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania wszystkim pracownikom firmy, a także stronom działającym na jej rzecz lub w jej imieniu oraz udostępnienie jej publicznie;
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom w środowisku naturalnym.

Oświadczam, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została uzgodniona z pracownikami oraz jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

Wydanie 3,
17.03.2016 r.

Zatwierdził w imieniu zarządu:
Daniel Chromiński